reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutka-Tartak

Na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542, Dz. U. z 2007r. Nr 158, poz. 1103, Dz. U. z 2007r. Nr 102, poz.689, Dz. U. z 2007r. Nr 176, poz. 1238, Dz. U. z 2007r. Nr 191 poz. 1369, Dz. U. z 2007r. Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.1, Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2009r. Nr 67 poz. 572, Dz. U. z 2009r. Nr 97, poz. 800, Dz. U. 2009r. Nr 213, poz. 1650, Dz. U. z2009r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012r., poz. 908 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w formie pieniężnej zapomogi bezzwrotnej.

2. Zapomoga bezzwrotna dla nauczyciela może być przyznana raz w roku budżetowym.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna może być przyznawana w szczególności w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych,

5) koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych i zdrowotnych,

6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np: konieczności stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu),

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.

3. Nauczyciele mogą ubiegać się o pokrycie kosztów następujących świadczeń:

1) zakup leków lub sprzętu medycznego,

2) pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej,

3) specjalistyczne leczenie,

4) pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub korzystanie z usług rehabilitacyjnych.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do uchwały lub w formie podania zawierającego dane określone w załączniku.

2. Wniosek składa się do Wójta Gminy najpóźniej do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

3. Do wniosku lub podania należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę,

2) imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia, w tym kwoty wynikające z zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, bądź dokument potwierdzający kwotę przewidywanych kosztów leczenia,

3) zaświadczenie o pobycie w szpitalu,

4) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.

4. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć osobiście sam nauczyciel lub w imieniu nauczyciela jego pełnomocnik.

§ 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia Wójt Gminy zawiadamia nauczyciela w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej należy brać pod uwagę wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego itp.).

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/88/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutka-Tartak.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

……………………………………………………………………………………………………………

Nauczyciel (imi ę i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………………................

Czynny, emerytowany, przebywaj ą cy na rencie, świadczeniu kompensacyjnym - wpisa ć jedną z możliwości

…………………………………………………………………………………………………................

Miejsce pracy - dla emerytów/rencistów byłe miejsce pracy

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego

Uzasadnienie:

(opis choroby wraz z opisem przebiegu leczenia)

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę;

2) imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia - szt. ………;

3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech

miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.

4) ………………………………………………………………………….;

5) …………………………………………………………………………..;

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

................................................... .........................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama