Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin

Tekst pierwotny

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Tykocin, reprezentowaną przez Burmistrza Tykocina - Krzysztofa Chlebowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Burmistrz Tykocina zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin, o łącznej długości 69,2 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1) powierza Burmistrzowi Tykocina prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2) oświadcza, że drogi określone w § 1 są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Tykocina będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Burmistrz Tykocina ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

3. Warunki finansowania zadania określi odrębna umowa.

§ 4. Zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych określa załącznik nr 2 do porozumienia.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Tykocin i dwa egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Tykocina


Krzysztof Chlebowicz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Tykocin

Numer i nazwa drogi

Pikietaż

Długość [km]

od

Do

Nr 1374 B Tatary - Słomianka - gr. powiatu

0+000

11+600

11,6

Nr 1375 B Łaziuki - Żuki - Frączki

0+000

4+600

4,6

Nr 1376 B Krosny - dr nr 03315

0+000

1+050

1

Nr 1377 B Tykocin - Zawady

0+000

7+700

7,7

Nr 1971 B gr. powiatu - Hermany

1+600

3+060

1,5

Nr 1378 B Sierki - dr. woj. 671

0+000

2+330

2,3

Nr 1379 B Stelmachowo - dr. woj. 671

0+000

0+980

1

Nr 1380 B Złotoria - Tykocin

4+500

10+900

6,4

Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany

0+000

6+300

6,3

Nr 1382 B Sawino - dr. nr 1381 B

0+000

1+050

1

Nr 1383 B Saniki - dr. kraj. nr 8

0+000

6+120

6,1

Nr 1553 B dr kraj. nr 8 - Radule

0+000

2+475

2,5

Nr 1554 B dr. kraj. nr 8 - Pajewo

0+000

1+480

1,5

Nr 1535 B Białystok - Stare Jeżewo

24+680

29+000

4,3

Nr 1371 B Bajki Zalesie - Tatary

5+400

8+500

3,1

Ogółem:

60,9

Ulice w m. Tykocin - 8,3 km

1. ul. Holendry - 3,5

2. ul. 11 Listopada - 2,9

3. ul. Ogrodowa - 1,9


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10).

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalo-
nych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe