Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6i pkt 1, art. 6j ust. 2 i art. 6k pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami kimunalnymi;

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe