Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 160/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm. ) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w okresach kwartalnych.

2. Określa się następujące terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) za I kwartał- do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego,

b) za II kwartał- do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego,

c) za III kwartał- do dnia 15 września danego roku kalendarzowego,

d) za IV kwartał- do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1 upływa w dniu 15 września 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 3. Opłatę uiszcza się :

a) w kasie Urzędu Miejskiego,

b) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe