Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Hajnówka przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu miasta Hajnówka 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:

1) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych

2) kościołów, cerkwi i cmentarzy

3) dworców kolejowych i autobusowych

2. Odległość umieszczona w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych obiektów wskazanych w ust. 1 zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/210/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu miasta Hajnówka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów (Dz. U. Woj. Podl. Nr 63 poz. 1477).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe