Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe