reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/12 Rady Gminy Orla

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.117, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Orla i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane (niesegregowane);

2) makulatura;

3) tworzywa sztuczne;

4) tekstylia;

5) szkło;

6) metale;

7) opakowania wielomateriałowe;

8) odpady zielone;

9) odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) popiół i żużel z palenisk domowych.

2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - 1 raz w miesiącu,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura
i tekstylia, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - 1 raz w miesiącu,

c) odpady zielone - 4 razy w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada w wyznaczonych terminach,

d) popiół i żużel, zebrane w sposób selektywny - 4 razy w roku w okresie grzewczym od 15 października do 15 kwietnia w wyznaczonych terminach,

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny AGD i RTV, zużyte opony - 1 raz w roku w wyznaczonym terminie;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - 2 raz w miesiącu,

b) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe, zebrane w sposób selektywny - 2 razy w miesiącu,

c) makulatura i tekstylia - 1 raz w miesiącu,

d) odpady zielone - 4 razy w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada w wyznaczonych terminach,

e) popiół i żużel, zebrane w sposób selektywny - 4 razy w roku w okresie grzewczym od 15 października do 15 kwietnia w wyznaczonych terminach,

f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny AGD i RTV, zużyte opony - 1 raz w roku w wyznaczonym terminie.

2. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

§ 5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Aptecznym w Orli.

§ 6. Przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach oraz opakowania po areozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, należy wydzielić ze strumienia odpadów i przekazywać je do punktu zbiórki zorganizowanego przez Gminę Orla.

§ 7. Lokalizacja, wykaz frakcji odpadów komunalnych odbieranych w punkcie oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów podane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 8. Określa się następujący sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazane zostaną do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) odpady zebrane w sposób selektywny zostaną poddane procesowi odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 10. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama