Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/192/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Wyszki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Wyszki w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca, którego obowiązek uiszczania opłaty dotyczy.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Wyszki lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r..

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe