Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX.123.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Szudziałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy w Szudziałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Szudziałowo, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 Uchwały Nr VII.36.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szudziałowo.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 160 poz. 1847).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szudziałowie, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szudziałowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.123.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

§ 1. Opis wyposażenia technicznego.

1) Wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

a) pojazdy powinny być sprawne, spełniające wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

b) pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą mieć odpowiednią homologację lub ważne zaświadczenie, a także aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

c) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jednoznacznie identyfikację przedsiębiorcy; oznaczenie identyfikacyjne powinno zawierać informację dotyczącą nazwy firmy i jej adresu wraz z numerem telefonu przedsiębiorcy.

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej:

a) przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie bazy transportowej aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo jej posiadania (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa najmu, itp.),

b) baza transportowa powinna być wyposażona w:

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- miejsce wydzielone na potrzeby mycia i dezynfekcji pojazdów, spełniające wymogi ochrony środowiska lub umowę potwierdzającą korzystanie z usług w tym zakresie,

c) teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

d) baza transportowa winna spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych.

3) Przedsiębiorca powinien dysponować dodatkowo dokumentami w zakresie:

a) potwierdzenia prowadzenia działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej),

b) potwierdzenia gotowości (umowa) odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną oczyszczalni ścieków w Szudziałowie lub inne stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,

c) zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS,

d) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

e) rejestru potwierdzającego przeprowadzanie dezynfekcji pojazdów.

4) Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szudziałowo,

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór nieczystości ciekłych, zawierającego co najmniej imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz ilość ścieków odebranych,

c) prowadzenia ewidencji wykonywanych usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

d) przekazywania Wójtowi Gminy Szudziałowo sprawozdania dotyczącego ilości ścieków odebranych w każdym kwartale danego roku, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy,

e) wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

§ 2. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1) Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinny być myte i dezynfekowane na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2) Wykonywanie usług związanych z prowadzoną działalnością należy przeprowadzać w taki sposób, aby nieczystości ciekłe nie wypływały ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego podczas jego napełniania, transportu i opróżniania, powodując zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

3) Pracownicy przedsiębiorcy powinni zostać przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, przepisów bhp i przeciwpożarowych.

§ 3. Wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Miejscem przekazania nieczystości ciekłych jest stacja zlewna położona na terenie oczyszczalni gminnej w Szudziałowie lub stacja zlewna położona w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonująca obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 4. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

§ 5. Wymagania, określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów odrębnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.123.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników, według obowiązującej stawki;

2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

3) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie kontenerów (klatek) zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający odpowiednią wentylację;

4) zapewnić, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną;

5) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

6) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

7) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

1) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

4) akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe