Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 164/12 Wójta Gminy Narew

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr XIV/63/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2012 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 12 720 527 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 12 509 690 zł,

- majątkowe w wysokości 210 837 zł,

2) po stronie wydatków - 15 099 988 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 12 130 347 zł,

- majątkowe w wysokości 2 969 641 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 2 379 461 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 660 941 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 718 520 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


mgr Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/12
Wójta Gminy Narew
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zmiany w wydatkach

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

750

Administracja publiczna

91

91

75022

Rady Gmin:

85

85

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

85

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

6

6

4210

zakup materiałów i wyposażenia

6

4300

zakup usług pozostałych

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

204

204

75405

Komendy powiatowe policji

4

4360

opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

4

75412

Ochotnicze Straże Pożarne:

200

204

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

200

4120

składki na Fundusz Pracy

204

801

Oświata i wychowanie

49 338

49 338

80101

Szkoły podstawowe

36 306

19 773

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2 690

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

15 135

4120

składki na Fundusz Pracy

6 470

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9 241

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10 429

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

1 500

4260

zakup energii

652

4270

zakup usług remontowych

3 400

4280

zakup usług zdrowotnych

600

4300

zakup usług pozostałych

2 800

4410

podróże służbowe krajowe

1 082

4430

różne opłaty i składki

1 200

4700

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

880

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 807

1 015

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2 480

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

267

4210

zakup materiałów i wyposażenia

515

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60

80104

Przedszkola

1 750

4 543

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

636

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1 806

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1 300

4120

składki na Fundusz Pracy

70

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

666

4300

zakup usług pozostałych

701

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 114

80110

Gimnazja:

7 051

9 080

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

50

4120

składki na Fundusz Pracy

2

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

209

4280

zakup usług zdrowotnych

1 660

4300

zakup usług pozostałych

2 878

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 639

4410

podróże służbowe krajowe

136

4430

różne opłaty i składki

378

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 999

4700

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1680

80113

Dowożenie uczniów do szkół:

8 509

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

286

4120

składki na Fundusz Pracy

219

4210

zakup materiałów i wyposażenia

312

4270

zakup usług remontowych

6 387

4300

zakup usług pozostałych

821

4430

różne opłaty i składki

484

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 814

4410

podróże służbowe krajowe

2 050

4700

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 764

80148

Stołówki szkolne

1 424

1 604

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 299

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1 285

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

139

4120

składki na Fundusz Pracy

96

4270

zakup usług remontowych

209

852

Pomoc społeczna

46

46

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

46

46

3110

świadczenia społeczne

46

46

4700

szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

46

-46

ogółem

49 679

49 679

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe