Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 116/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr 153/IV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 8.778zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 8.778zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 28.415zł., między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4,

5. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 12.588.275zł., w tym: dochody bieżące 12.226.575zł., dochody majątkowe 361.700zł., -plan wydatków ogółem wynosi 13.938.138zł., w tym: wydatki bieżące 11.152.459zł., wydatki majątkowe 2.785.679zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.349.863zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/12
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75802

2750

8.778

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem

8.778

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/12
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

801

80103

4210

8.778

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Jabłonce Kościelnej.
Zadanie własne.

Ogółem

8.778

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/12
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4270

22.000

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania dróg

750

75095

4300

435

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących pozostałej działalności

754

75412

4280

380

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania OSP

801

80101

4210

100

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół podstawowych

801
801

80110
80110

4210
4440

2.684
2.816

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania gimnazjum

Ogółem

28.415

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4300

22.000

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania dróg

750

75095

4430

435

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących pozostałej działalności

754

75412

4430

380

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania OSP

801

80101

4430

100

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół podstawowych

801

80113

4300

5.500

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących dowożenia uczniów do szkół

Ogółem

28.415

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/12
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Minister Finansów po uzgodnieniu z Zespołem ds. systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, pismem z dnia 20 grudnia 2012 roku przyznał Gminie Wysokie Mazowieckie na rok 2012 kwotę 8.778zł . Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących i przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym w SP w Jabłonce Kościelnej. Jest to zadanie własne.

2. W toku realizacji budżetu pojawiła sie potrzeba dokonania korekty w planie wydatków budżetowych na ogólną sumę 28.415zł. W drodze przesunięć w planie wydatków bieżących środki należy przeznaczyć na:

- odśnieżanie dróg gminnych - 22.000zł.,

- uzupełnienie środków na opłatę polis ubezpieczeniowych na ogólną sumę 915zł.,

- dowożenie uczniów do szkół - 5.500zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe