Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 68.2012 Wójta Gminy Zawady

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, zm. Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429) oraz § 11 uchwały Nr XI/97/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14 355 045 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 569 655 zł;

b) majątkowe w kwocie 2 785 390 zł;

2) plan wydatków ogółem: 13 407 199 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 383 341 zł;

b) majątkowe w kwocie 4 023 858 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 947 846 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podjęcia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 68.2012
Wójta Gminy Zawady
z dnia 11 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe