Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Narew

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 12 720 527 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 12 509 690 zł,

- majątkowe w wysokości 210 837 zł;

2) po stronie wydatków - 15 099 988 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 12 130 347 zł,

- majątkowe w wysokości 2 969 641 zł;

3) Deficyt budżetu w wysokości 2 379 461 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 1 660 941 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 718 520 zł.

§ 4. Zmienia się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/155/12
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

758

Różne rozliczenia

44 018

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

38 012

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

38 012

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 006

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

6 006

852

Pomoc społeczna

19 000

100

18 900

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000

19 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 000

19 000

85295

Pozostała działalność:

100

-100

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100

-100

Ogółem

63 018

100

18 900


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/155/12
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY W WYDATKACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

600

Transport i łączność

15 967

18 967

-18 967

60014

Drogi publiczne powiatowe

18 967

-18 967

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

18 967

-18 967

60016

Drogi publiczne gminne:

15 967

4300

Zakup usług pozostałych

15 967

710

Działalność usługowa

5 100

5 100

71004

Plan zagospodarowania przestrzennego

5 100

4300

Zakup usług pozostałych

5 100

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne:

5 100

4300

Zakup usług pozostałych

5 100

750

Administracja publiczna

50

15 002

75023

Urzędy Gmin:

50

15 002

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

4410

Podróże służbowe krajowe

4 500

4430

Różne opłaty i składki

3 502

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

472

472

75412

Ochotnicze Straże Pożarne:

472

472

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

472

4430

Różne opłaty i składki

472

757

Obsługa długu publicznego

9 006

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

9 006

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek

9 006

801

Oświata i wychowanie

38 012

80101

Szkoły podstawowe

23 162

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 162

80110

Gimnazja

14 850

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 200

4120

Składki na Fundusz Pracy

550

852

Pomoc społeczna

19 000

100

18 900

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 000

19 000

3110

Świadczenia społeczne

17 108

17 108

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 059

1 059

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

833

833

85295

Pozostała działalność:

100

-100

3110

Świadczenia społeczne

100

-100

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 915

9 963

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

9 963

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiązek

9 963

90095

Pozostała działalność:

24 915

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 915

Ogółem

112 522

49 604

18 900

-18 967


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/155/12
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2012 roku

Lp.

Dział Rozdział
§

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Zadanie

Dotacja przedmiotowa dla
jednostek
sektora finansów publicznych

Dotacja
podmi otowa dla
jednostek
sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa dla
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

Dotacja
podmiotowa dla
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

Dotacja celowa
na zadania własne
gminy realizowane
przez podmioty należące
i nie należące do sektora
finansów publicznych

1

921
92109
2480

Narwiański Ośrodek Kultury

Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury

281 800

2

921
92116
2480

Gminna Biblioteka Publiczna

Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa

294 000

3

851
85154
2800

3000

ZOZ Hajnówka

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

4 000

Narwiański Ośrodek Kultury

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

9 000

Gminna Biblioteka Publiczna

Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej

9000

Komenda Powiatowa Policji

Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy

2 000

4

754
75405
3000

Komenda Powiatowa Policji

Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy

5 000

5

600
60014
6300

Powiat hajnowski

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - przebudowa dróg na terenie Gminy Narew

93 883

6

801
80104
2310

Gmina Miejska Hajnówka

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

7 700

7

754
75405
3000

Komenda Powiatowa Policji

Dofinansowanie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zakupu samochodu operacyjnego

2 500

Ogółem

575 800

133 083

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe