Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/140/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka w formie " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka " stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/358/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 180, poz. 1675).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

2) z 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.),

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 ze zm.),

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);

2) opakowania wielomateriałowe;

3) tworzywa sztuczne i metale;

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

5) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki;

9) przeterminowane leki;

10) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony.

§ 4. 1. Frakcje odpadów komunalnych niewymienione w § 3 ust. 1 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-3 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako tzw. odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4 mogą być zbierane w pojemnikach lub odpowiednich workach na surowce wtórne.

4. Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5-6 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady.

5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1-6 i pkt. 12 należy gromadzić w pojemnikach lub odpowiednich workach na surowce wtórne. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3 ust. 1 należy przekazywać bezpośrednio do wskazanych miejsc ich odbioru lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych np. w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Czarna Białostocka, w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach (kontenerach), zabezpieczonych przed możliwością pylenia i przekazywać firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej lub mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich powinni we własnym zakresie i na własne potrzeby kompostować odpady zielone (ulegające biodegradacji) na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku braku takiej możliwości odpady te należy zbierać w workach lub innych pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i przenośnych szaletów oraz do uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości, na której impreza ta (zgromadzenie) odbywała się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy (zgromadzenia).

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miarę występujących potrzeb.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia zalegającego lodu i śniegu właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać go piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości, jeżeli został do tego celu prawnie dopuszczony.

3. Usuwanie śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

4. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia powinny być usunięte z nieruchomości. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w zakresie mycia nadwozia samochodu pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

3) użycia środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu lub spalin;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;

4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą (np. na terenach osiedli mieszkaniowych).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub inny sposób ustalony z gminą.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4.

3. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,1 m3;

2) kontenery o pojemności: od 3,5 m 3 do 10 m 3 ;

alternatywnie:

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,08 m3 do 0,110 m 3 oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1,0 m 3 ;

4) kosze uliczne o pojemności od 0,020 m 3 do 0,11 m 3 .

4. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 2 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

5. Pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w czystości, poddawać obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji.

§ 9. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności:

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,12 m 3 ;

b) nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób - 0,24 m 3 lub 2 pojemniki 0,12 m 3 ;

alternatywnie: 0,03 m 3 na 1 mieszkańca

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,006 m 3 na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m 3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,12 m 3 na każdych 10 pracowników;

5) dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,02 m 3 na jedno łóżko;

6) dla lokali handlowych - 0,04 m 3 na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m 3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na każdy punkt;

8) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m 3 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 ;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,12 m 3 na każdych 10 pracowników;

11) dla ogródków działkowych - 0,020 m 3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,005 m 3 na 1 działkę.

2. Odpady komunalne segregowane należy gromadzić w pojemnikach i kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności:

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,12 m 3 ;

b) nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób - 0,24 m 3 lub 2 pojemniki 0,12 m 3 ;

alternatywnie: 0,030 m 3 na 1 mieszkańca

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,003 m 3 na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m 3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m 3 na jednego pracownika;

5) dla moteli, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,01 m 3 na jedno łóżko;

6) dla lokali handlowych - 0,02 m 3 na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m 3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na każdy punkt;

8) dla lokali gastronomicznych - 0,01 m 3 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 ;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,05 m 3 na każdych 10 pracowników;

11) dla ogródków działkowych - 0,010 m 3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek); poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,002 m 3 na 1 działkę.

§ 10. 1. Dopuszcza się stosowanie do selektywnej zbiórki odpadów worków o minimalnej pojemności 0,06 m3.

2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być przezroczyste o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

3. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady.

§ 11. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 12. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, w drodze porozumienia z jej właścicielem.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 13. 1. Zarządca drogi ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach autobusowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

3. Kosze należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru oraz zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych np. deszczu i śniegu.

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 14. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 15. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na miesiąc;

2) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale odpady zebrane selektywnie:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na miesiąc;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 1 raz miesiąc;

5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

7) odpady zielone (bioodpady):

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Czarna Białostocka;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Czarna Białostocka.

3. W przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego plany gospodarki odpadami

§ 17. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych (potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii).

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 20. 1. Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, wprowadzania ich na place i miejsca zabaw dla dzieci, tereny basenów, kąpielisk a także wprowadzania psów do miejsc uprawiania sportu i rekreacji, na cmentarze i do budynków użyteczności publicznej, na tereny placówek oświatowo-wychowawczych, targowiska miejskie i osiedlowe.

2. Zakaz określony w ust. 1, z wyjątkiem zakazu wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

4. Obowiązkiem utrzymującego zwierzęta gospodarskie jest nie stwarzanie uciążliwości dla osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, oraz:

1) usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i wymagań weterynaryjnych.

5. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Czarna Białostocka podlegają nieruchomości zajęte pod:

1) zabudowę wielorodzinną,

2) zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,

3) chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich,

4) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października,

oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 24. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Czarnej Białostockiej i Straż Miejska w Czarnej Białostockiej.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej upoważnieni przez Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz jednostki uprawnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów są właściwi do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe