Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/337/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.294.004 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.865.473 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 167.063 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.569.189 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 305.359.618 zł, w tym:

a) bieżących 266.696.643 zł,

b) majątkowych 38.662.975 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.180.136 zł, w tym:

a) bieżących 254.516.046 zł,

b) majątkowych 59.664.090 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.101.259 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.280.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 8.820.518 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8.820.518 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf

Załącznik Nr 1A DOCHODY do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1A%20DOCHODY.pdf

Załącznik Nr 2 W WL do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik2%20W%20WL.pdf

Załącznik Nr 2A WYDATKI do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik2A%20WYDATKI.pdf

Załącznik Nr 3 INW do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3%20INW.pdf

Załącznik Nr 4 DOT N do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik4%20DOT%20N.pdf

Załącznik Nr 4 A DOT S do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik4%20A%20DOT%20S.pdf

Załącznik Nr 5 P i R do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik5%20P%20i%20R.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/337/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn."Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej";

3) działu 720 - Informatyka - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy realizacji zadania pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa";

4) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;

5) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn."Suwalski Internet Równych Szans";

6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczy realizacji projektu Zespołu Szkół nr 6 pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach";

7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

8) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)" oraz "Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap" ;

2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn."Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej";

3) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe";

4) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

5) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn."Suwalski Internet Równych Szans";

6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach";

7) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach";

8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Muzeum Okręgowego oraz realizacji zadania pn."Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe