Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 355/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.227.792 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 60.237.729 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.531.109 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.990.063 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.578.232 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 57.992.517 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.531.109 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.585.715 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 360.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

wz. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza


Walentyna Szymczuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 355/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

2 000

w tym dochody bieżące

0

2 000

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

2 000

w tym dochody bieżące

0

2 000

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

2 000

85295

Pozostała działalność

0

2 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

2 000

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 355/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

81 971

83 971

w tym wydatki bieżące

81 971

83 971

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

81 920

83 920

w tym wydatki bieżące

81 920

83 920

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

1 081

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 081

0

§ 4810

Rezerwy

1 081

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

3 485

4 566

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

1 500

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 500

Rozdział 80104

Przedszkola

824

1 724

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

1 570

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

714

148

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

110

6

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 661

0

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 187

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

375

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

99

0

Rozdział 80195

Pozostała działalność

0

1 342

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 342

Dział 852

Pomoc społeczna

77 354

79 354

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

0

20 000

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

20 000

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

48 328

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

48 328

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 543

1 543

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

1 543

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 543

Rozdział 85295

Pozostała działalność

75 811

9 483

§ 3110

Świadczenia społeczne

71 535

6 276

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

628

471

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 648

2 736

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

51

51

w tym wydatki bieżące

51

51

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

51

51

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

51

51

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

51

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe