Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/117/13 Rady Gminy Giby

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281,z 2012r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r., poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby zwany dalej regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/158/06 Rady Gminy Giby z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 158, poz. 1455 z 09 czerwca 2006 r.) oraz uchwała Nr XXV/102/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/117/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowanez odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jakw szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

3) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

4) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym;

5) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć meble i inne odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów;

6) pojemnikach ogólnodostępnych - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady opakowaniowe;

7) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/2012 z dnia21 czerwca 2012 roku;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

w sposób określony w § 3.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji - zaleca się kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

d) szkło w podziale na kolorowe i bezbarwne - zbiórka w "gniazdach"

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

c) szkło w podziale na kolorowe i bezbarwne - zbiórka w "gniazdach"

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

c) szkło w podziale na kolorowe i bezbarwne - zbiórka w "gniazdach"

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być odbieranew systemie akcyjnym.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniomi pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznychw odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych,w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomościoraz na drogach publicznych,warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 110 l, 240 l, 1100 l, 2500 l, 3600 l,

4) kontenery o pojemności 7 m3,16 m3,34 m3,

5) inne pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych niż wymienione w ust. 2, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

3) czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany), ciemnozielonym lub ciemnoszarymz przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.

6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadóww warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, różną dla selektywnego i nieselektywnego sposobu zbierania odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla selektywnego sposobu zbierania odpadów:

a) do 2 osób - o pojemności 60 l,

b) od 3 do 4 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

c) od 5 do 8 osób - o pojemności 240 l,

d) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-c proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 30 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2) dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów:

a) do 2 osób - o pojemności 60 l,

b) od 3 do 4 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

c) od 5 do 6 osób - o pojemności 240 l,

d) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-c proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania surowcowych odpadów komunalnych, w przypadku selektywnego sposobu zbierania odpadów , w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1 pkt. 1.

§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, różną dla selektywnego i nieselektywnego sposobu zbierania odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla selektywnego sposobu zbierania odpadów:

a) do 2 osób - o pojemności 60 l

b) od 3 osób do 5 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

c) od 6 do 10 osób - o pojemności 240 l

d) od 11 do 20 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

e) od 21 do 30 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

f) od 31 do 40 osób - o pojemności 1100 l,

g) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-f proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 28 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2) dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów:

a) do 2 osób - o pojemności 60 l,

b) od 3 do 4 osób - o pojemności 110 l lub 120 l,

c) od 5 do 9 osób - o pojemności 240 l,

d) od 10 do 15 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,

e) od 16 do 20 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,

f) od 21 do 25 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,

g) od 26 do 30 osób - o pojemności 1100 l

h) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w lit a-g proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 38 l odpadów na zamieszkującego na 1 miesiąc.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych, w przypadku selektywnego sposobu zbierania odpadów , w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1 pkt. 1.

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów - jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemniko pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4 lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 2 zawartej w Załączniku do Regulaminu. Stanowi ona sumę iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych (czyli analizowaną nieruchomość) i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania surowcowych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

5. Worek do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych możliwy jest do zastosowania w przypadku minimalnej pojemności pojemnika nie przekraczającej 60 l.

§ 11. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

§ 12. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w załączniku do Regulaminu.

§ 13. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadóww należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymianyw przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnychi nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Częstotliwość odbierania odpadów ze szkła z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy,

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon) i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym raz na sześć miesięcy zgodniez podanym harmonogramem.

4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00.

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

7. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 16. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, meblii innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, lekówi chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

7) zakopywania odpadów,

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012-2017

§ 17. Na terenie gminy Giby nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa odpadów.

Rozdział 6.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, zobowiązani są do przeprowadzania niezwłocznie deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.

2. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku

§ 19. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzorui zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej podnastępującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta;

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lubnieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory;

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 21. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.


Załącznik do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby.

Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

L.p.

Sposób zbierania odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
w ciągu
1 miesiąca
[litry/1 miesiąc]

1.

selektywny

na zamieszkującego

30

2.

nieselektywny

na zamieszkującego

40

Tabela 2. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu
1 miesiąca
[litry/ 1 miesiąc]

Selektywne zbieranie odpadów

Nieselektywne zbieranie odpadów

1.

nieruchomość zamieszkała

liczba osób zamieszkujących

30

40

2.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/ uczniów/ dzieci

4

4

liczba osób pracujących

16

20

3.

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

24

28

liczba osób pracujących

16

20

4.

lokale handlowe - do 50m2 powierzchni handlowej

1m2 powierzchni handlowej

4

4

liczba osób pracujących

16

20

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2 powierzchni handlowej

1m2 powierzchni handlowej

4

4

liczba osób pracujących

16

20

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

24

28

liczba osób pracujących

16

20

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

liczba punktów handlowych

60

80

liczba osób pracujących

16

20

8.

ogródki działkowe

liczba działek

12

16

9.

instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe, w tym m.in.: teatr, opera, filharmonia

liczba miejsc na widowni

4

4

liczba osób pracujących

16

20

10.

kino

liczba miejsc na widowni

4

4

liczba osób pracujących

16

20

11.

cmentarz

liczba miejsc grzebalnych

4

4

12.

domki letniskowe, kempingi, tymczasowe obiekty budowlane

1 m2

4

4

13.

wszystkie inne niż wyżej wymienione:

-

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urzędy

liczba osób pracujących

16

20

-

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracujących

16

20

-

rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza

liczba osób pracujących

16

20

-

instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki

liczba osób pracujących

16

20

-

obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp..

liczba osób pracujących

16

20

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe