Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 42/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Turośl w okręgu wyborczym Nr 2.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 19 maja 2013 roku.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik do zarządzenia Nr 42 /2013

Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 marca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 20 marca 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośl w okręgu wyborczym Nr 2

do 30 marca 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

? zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 1 kwietnia 2013 r.

? zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Łomży kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Turośli

do 4 kwietnia 2013 r.

? powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży Gminnej Komisji Wyborczejw Turośli

do 19 kwietnia 2013 r.

do godz.24 00

? zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Turośli list kandydatów na radnego

do 26 kwietnia 2013 r.

? zgłaszanie do Wójta Gminy Turośl kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 28 kwietnia 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 29 kwietnia 2013 r.

? przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Turośli zarejestrowanym listom kandydatów numerów list

do 4 maja 2013 r.

? rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 5 maja 2013 r.

? sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Turośli,

? powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Turośli obwodowej komisji wyborczej

do 9 maja 2013 r.

? składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

17 maja 2013 r.

godz. 24 00

? zakończenie kampanii wyborczej

18 maja 2013 r.

? przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

19 maja 2013 r.

w godz. 8 00 - 22 00

? głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe