Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/480/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256 i poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku następujące ulice i drogi:

1) ul. Franciszka Karpińskiego - obejmująca działki o numerach 788/16, 788/6, 775/3, 771/11, 766/4, 770/1, 767/4 oraz część działki 767/25 w obr. 21- oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1

2) ul. Serbska - obejmująca działkę o numerze 3880 oraz część działki 1668/19 w obr. 6 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 2

3) ul. Nowosielska - obejmująca działki o numerach 1694/1 i 3175/1 w obr. 6 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 3

4) droga dojazdowa bez nazwy łącząca ulicę Częstochowską z ulicą Nowy Świat - obejmująca działki o numerach 1290/13, 1288/57, 1288/55, 1288/58, 1288/36 i 1289/3 w obr. 11 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 4

5) droga lokalna bez nazwy łącząca ulicę Częstochowską z ulicą Nowy Świat - obejmująca działki o numerach 1288/67, 1290/8, 1288/15, 1290/10, 1305/1, 1288/64, 1290/14, 1289/1 i 1288/40 w obr. 11 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 5

6) ul. Sienkiewicza - obejmująca działki o numerach 1661/24, 1658/4, 1661/21 i 1662/1 w obr. 11 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 6

7) ul. Św. Anny - obejmująca działki o numerach 807/4, 809/2, 808/2 oraz części działek o numerach 796/2, 795/2 i 794/1 w obr. 11- oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 7

8) ul. Oskara Sosnowskiego - obejmująca działki o numerach 463/2, 465, 466/3, 467/2, 464/1, 468/2, 469, 471/1, 470, 472/1, 473/1, 474/1, 476/1, 442/1, 443/1, 441/1, 451/1, 450/1, 475/3, 476/2, 477/1, 478/1, 479/1, 1684/1, 1690/151, 449, 448, 447, 446, 445 oraz części działek 462/3, 459, 480/2, 1720/1, 1683/1, 1683/3, 1690/27, 435/1 i 494/2 w obr. 11 - oznaczona kolorem czerwonym na mapie, stanowiącej załącznik Nr 8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/480/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe