Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/13 Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092 , Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 z 2012r poz. 1456, poz, 1530, poz, 1548 ) zarządzam co nastepuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi - 8 550 575,00 zł, w tym: dochody bieżące - 7 554 025,00 zł, dochody majatkowe - 996 550,00 zł

- wykonanie dochodów - 8 224 301,54 zł, w tym: dochody bieżące - 7 316 044,95 zł , dochdy majatkowe - 908 256,59 zł

- plan wydatków po zmianach wynosi - 7 292 692,00 zł w tym: wydatki bieżące - 7 165 342,00 zł, wydatki majatkowe - 127 350,00 zł

- wykonanie wydatków - 7 000 392,02 zł w tym: wydatki bieżące - 6 873 089,78 zł, wydatki majatkowe - 127 302,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Informacja o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2012 rok Zgodnie z załacznikiem Nr 8.

§ 7. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Andrzej Humienny


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe