Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/141/13 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie Statutu Domu Dziecka w Pawłówce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

STATUT DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Dom Dziecka w Pawłówce zwany dalej "Placówką" jest jednostką organizacyjną Powiatu Suwalskiego realizującą zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

2. Ze względu na specyfikę działań, Placówka jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzinnej, jak również wspiera działania rodziców w sprawowaniu opieki.

§ 2. Placówka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmn.);

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zmn.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zmn.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zmn.);

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135);

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);

7) niniejszego Statutu;

8) innych przepisów prawa.

§ 3. 1. Placówka dysponuje 30. miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10. roku życia do osiągnięcia pełnoletniości.

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

3. W placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań.

4. Wychowanek, który osiągnął pełnoletność może nadal przebywać w Placówce, za zgodą dyrektora Placówki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem kontynuacji przez wychowanka nauki.

§ 4. Nadzór nad działalnością Placówki w zakresie przestrzegania standardu opieki i wychowania oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Placówkę i nad zgodnością zatrudnienia pracowników Placówki zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Celem Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów.

2. Do zadań Placówki w szczególności należy:

1) zapewnienie wychowankom niezbędnych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności zaspokojenie niezbędnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

3) umożliwianie wychowankom kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnianie wychowankom dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych;

6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 6. Pobyt w Placówce jest odpłatny. Wysokość opłaty jest naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3.
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 7. 1. Siedzibą Placówki jest miejscowość Nowa Pawłówka 1, gmina Przerośl.

2. Placówka używa nazwy "Dom Dziecka w Pawłówce".

3. Działalność Placówki dotyczy w szczególności małoletnich dzieci pochodzących z terenu Powiatu Suwalskiego, terenu Województwa Podlaskiego, a w przypadku wolnych miejsc w Placówce, z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8. Placówka używa na formularzach pieczęci o nazwie:

Dom Dziecka w Pawłówce

16-427 PRZEROŚL

Rozdział 4.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Placówki.

2. Dyrektora Placówki zatrudna i zwalnia Zarząd Powiatu w Suwałkach.

3. Dyrektor Placówki jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce.

4. W celu realizacji zadań statutowych Placówki, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, decyzji i instrukcji.

§ 10. 1. Dzieci do Placówki kieruje Powiat na zasadach uregulowanych w przepisach. Zadania w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach wydaje skierowanie do Placówki w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.

§ 11. Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu w Suwałkach.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Suwalskiego i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Placówka finansowana jest ze środków budżetu Powiatu Suwalskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego uchwałą budżetową przez Radę Powiatu w Suwałkach.

§ 13. 1. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Placówka odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Powiatu Suwalskiego.

3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy wymienione w § 2 niniejszego Statutu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane jedynie uchwałą Rady Powiatu w Suwałkach.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XLVI/273/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Pawłówce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 234, poz. 2285).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe