Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/184/13 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 ze zm.) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Za nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uznaje się za tereny nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są każde zebrane ilości odpadów komunalnych wytworzone w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3. Częstotliwość i sposób odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady.

§ 4. 1. Ustala się utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

2. Zasady funkcjonowania, w szczególności terminy i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych określa umowa zawarta z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

3. Informacja o funkcjonowaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.zawady.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe