Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Filipów stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości:

1) składanej pierwszy raz - do 15 kwietnia 2013 r.,

2) składanej, w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany;

3) właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklaracje do Urzędu Gminy Filipów pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z profilem zaufanym poprzez platformę e-PUAP.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 164).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna : art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

Miejsce składania: w formie pisemnej - Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę e-PUAP.

1) Imię i nazwisko / Nazwa zarządcy * ........................................................................................................

2) Adres zamieszkania właściciela (współwłaściela, użytkownika itp.)..................................................... ...................................................................................................................................................................

3) Adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy ......................................................................................

4) Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: pierwsza deklaracja / zmiana danych zawartych w złożonej deklaracji *

5) W nieruchomości, której jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem itp. /zarządcą* zamieszkuje .................. osób.

6) Ilość osób zamieszkujacych czasowo na terenie nieruchomości....... przez okres................................ .

7) Odpady ulegające biodegradacji będą zagospodarowane przez kompostowanie: TAK / NIE*

8) Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

infoRgrafika

9) Obliczenie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej stanowi iloczyn ilości zamieszkujących osób i stawki opłaty.

infoRgrafika

10) Niniejszą opłatę zobowiązuję się wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy Filipów.

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

………………………………
( data)

………………………………......
( podpis składającego deklarację )

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Filipów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany - art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. * - niepotrzebne skreslić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe