Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/201/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wielolokalowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, którzy mają zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce w następujących terminach:

1. do 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej,

4. 14 dni od zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/162/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3785).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/201/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/201/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie właściciela nieruchomości/ lokalu budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe