Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/179/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury gminy Lipsk pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku w skład której wchodzi Biblioteka Publiczna w Lipsku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/205/02 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku i uchwała w sprawie zmian w Statucie Nr XX/146/05 z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2002 r. Nr 15, poz. 375, z 2005 r. Nr 55, poz. 740).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/179/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2013 r.

S T A T U T

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, zwany dalej "M-GOK" jest samorządową instytucją kultury.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r.poz. 642 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku jest gmina Lipsk.

§ 3. W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku wchodzi: Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką".

§ 4. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją 1.

2. M-GOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 5. 1. Siedziba M-GOK mieści się w Lipsku przy ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, a terenem działania jest gmina Lipsk.

2. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami M-GOK może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

3. M-GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

4. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w brzmieniu "Biblioteka Publiczna w Lipsku" do stemplowania nowych książek.

5. M-GOK może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipsk.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Lipsk, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi działaności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów;

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;

6) promocję kultury Gminy Lipsk i lokalnych twórców kultury;

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;

8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

9) sprawowanie opieki nad zabytkami;

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

14) promocja turystyczna gminy;

15) organizowanie edukacji młodzieży i dorosłych w formie kursów, warsztatów i szkoleń w zakresie turystyki.

4. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działanością kulturalną.

5. Do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej należy:

1) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów, niezależnie od postaci, w jakiej występują (druk, kaseta, CD-ROM, postać sieciowa), w sposób umożliwiający korzystanie z nich;

2) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno-oświatowej;

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury w dziedzinie edukacji i wychowania oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych;

7) prowadzenie wypożyczalni i czytelni /kącika czytelniczego;

8) udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelni z dostępem do Internetu;

9) organizowanie imprez czytelniczych: konkursy, wieczory baśni, pogadanki, przeglądy książek, spotkania;

10) organizowanie lekcji bibliotecznych zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego, współuczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej;

11) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

6. M-GOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy Lipsk i instytucji działających na jego terenie.

7. M-GOK może realizować różnego rodzaju programy z wykorzystaniem środków otrzymanych od instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych na podstawie odrębnych umów.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

§ 8. 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową M-GOK odpowiada Dyrektor.

3. Dyrektora M-GOK powołuje i odwołuje Burmistrz Lipska lub zawiera i rozwiązuje umowę o zarządzanie.

4. Powołanie Dyrektora następuje na okres 3 lat.

5. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Lipska.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą M-GOK kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 9. Do zakresu działania dyrektora M-GOK należy w szczególności :

1) kierowanie działalnością statutową;

2) nadzór i dysponowanie mieniem M-GOK;

3) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych M-GOK oraz sprawozdań z ich realizacji;

4) wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami M-GOK oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;

6) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

7) składanie w imieniu M-GOK oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych;

8) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

9) sprawowanie kontroli wewnętrznej.

§ 10. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Wobec pracowników M-GOK czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy M-GOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, ustalone w regulaminie organizacyjnym.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Lipska.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 12. 1. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczo - konsultacyjny Dyrektora.

2. Skład Rady Programowej i regulamin pracy Rady ustala Dyrektor M-GOK.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 13. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych właściwych przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody.

3. Roczne sprawozdanie finansowe M-GOK podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Lipsku.

§ 14. Źródłami finansowania działalności M-GOK są :

1) dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Lipsk;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

6) inne źródła.

§ 15. Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy zatrudniony przez Dyrektora.

§ 16. 1. M-GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w szczególności poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) prowadzenie usług kserograficznych;

3) wynajem pomieszczeń;

4) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej;

6) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

7) prowadzenie działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej;

8) świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie współpracy stałej lub okresowej.

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku są dokonywanie w tym samym trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

2. Projekt zmiany Statutu może zgłosić Organizator z własnej inicjatywy i Dyrektor M-GOK.

§ 18. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji M-GOK mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406).

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe