Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 129/XXVII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1])) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w wykonaniu uchwały Nr 84/XX/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Piątnica uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica" przyjętego uchwałą Nr 205/XXVIII/02 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2002 roku (zmienionego uchwałami: Nr 229/XXXVIII/06 z dnia 18 października 2006 roku, Nr 36/VIII/11 z dnia 12 maja 2011 roku i Nr 106/XXIV/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku).

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi uchwalonego uchwałą Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 33, poz. 343 z dnia 08 lutego 2008 r.) dotyczącą odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie ŁPKDN w gminie Piątnica obejmującą obszar położony w obrębie gruntów wsi: Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, zwaną dalej "zmianą planu".

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około16,14 ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, zatytułowany: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica, obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi - odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża (2 x 400 kV) na terenie Parku ", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do C.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu sąnastępujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) Załącznik Nr 1- rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 2000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

a) granice terenu objętego zmianą planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone;

c) przeznaczenie terenu określone symbolami przeznaczenia terenu;

d) klasyfikacja dróg,

e) obiekty i granice terenów podlegających ochronie:

- strefa obserwacji archeologicznej " OW",

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią,

f) oś projektowej linii elektroenergetycznej 400 kV;

g) pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) Załącznik Nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) ZałącznikNr 3- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. Celem zmiany planu jestustalenie przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozdział II.
Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

§ 5. 1. W uchwale Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

Celem zmiany planu jestustalenie przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.";

2) w § 5 ust.2 po pkt. 17 dodaje się pkt 18, 19, 20 i 21 w brzmieniu:

projektowanej liniilublinii elektroenergetycznej 400 kV- należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk - Łomża, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

19) pasie technologicznym- należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV;

20) osi linii- należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV;

21) słupie- należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.";

3) w § 6 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Przedmiotem ustaleń zmiany planu sątereny przeznaczone na cele rozwoju infrastruktury technicznej. Tereny objęte ustaleniami zmiany planu zostały oznaczone na rysunku zmiany planu następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny rolnicze oznaczone symbolami:

a) R - grunty orne;

b) RZ - łąki i pastwiska;

c) N - nieużytki;

2) tereny lasów oznaczone symbolemZL/TL;

3) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolemWS;

4) tereny komunikacji oznaczone symbolami:

a) KLtereny dróg publicznych - droga lokalna,

b) KDtereny dróg publicznych - droga dojazdowa,

c) KDWtereny dróg wewnętrznych.";

4) po § 7 dodaje się § 7a i § 7b w brzmieniu:

1. Na terenach, o których mowa w § 6 ust. 3 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na warunkach i zasadach określonych w ust. 4 - 7.

3. Ustala się granice pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w odległości 35 m po obu stronach od osi projektowanej linii 400 kV.

4. Na terenie pasa technologicznego ustala się:

1) zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych;

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów;

3) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego;

4) obowiązek korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii energetycznych;

5) obowiązek uzgadniania z właścicielem linii wszelkich zmian w zagospodarowaniu nieruchomości.

5. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) obowiązek zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi i wód zgodnie z warunkami szczególnymi;

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracyjnych;

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i nadziemną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami w § 17;

5) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) powiatowymi minimum 20 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;

b) gminnymi minimum 15 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;

6) słupy sąsiadujące z pasem drogowym zaprojektować z obostrzeniami - zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV, w stosunku do obiektów, o których mowa w pkt od 2 do pkt 6 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem.

6. Projektowane na obszarze planu obiekty (słupy) o wysokości równej i większej od 50 m npt należy każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszać do Dowództwa Sił Powietrznych RP.

7. Oświetlenie przeszkodowe słupów i linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7b. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuustalone zostały dla obszaru pasa technologicznego linii 400 kV, będącego jednocześnie obszarem zmiany planu, w § 7a.";

5) w § 9 ust.3 pkt 1 lit. a po wyrazie "wodnych" dodaje się wyrazy "a także linii elektroenergetycznej 400 kV,";

6) w § 9 ust. 3 po pkt. 6 dodaje się pkt 7, 8, i 9 w brzmieniu:

obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez przestrzeganie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;

8) wycinka drzewostanu w pasie technologicznym linii wyłącznie w zakresie niezbędnym do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, na podstawie przepisów szczególnych;

9) obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów natężeń pól oddziaływania:

a) maksymalna wartość pola elektrycznego 10 kV/m;

b) maksymalna wartość pola magnetycznego 60 A/m.";

7) w § 10 ust.6 pkt 1 lit.c po wyrazach "Nr 12/1" dodaje się wyrazy "i Nr 117.";

8) w § 14 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

dla obszaru zmiany planu obowiązują ponadto ustalenia zawarte w § 7a, § 62a, § 62b i § 62c.";

9) w § 16 po ust.3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

Obsługę komunikacyjną projektowanej linii 400 kV należy zapewnić z istniejących dróg oraz poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu na podstawie przepisów szczególnych.

5. Na terenach, w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych, na obszarze objętym zmianą planu ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 7a;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego linii 400 kV na warunkach i zasadach określonych w § 7a;

3) dopuszcza sie realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.";

10) w § 17 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża w sposób określony graficznie na rysunku zmiany planu;

2) budowa systemów infrastruktury technicznej, ich przebudowa i rozbudowa, z dostosowaniem do nowych warunków pracy (linia 400 kV) w oparciu o przepisy szczególne i warunki gestorów sieci.";

11) w § 19 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 i pkt 4 w brzmieniu:

dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego w celu budowy linii 400 kV;

4) ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w części nie zajętej przez stanowiska słupów po zakończeniu prac budowlanych.";

12) w § 20 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

Przeznacza się na cele nieleśne ogółem 0,6960 ha gruntów leśnych położonych na terenie objętym zmianą planu, na podstawie uzyskanej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr DMG.III.7151.12.2013 z dnia 14 marca 2013 roku";

13) w rozdziale III "USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - UZUPEŁNIAJĄCE dotyczące poszczególnych symboli przeznaczenia terenu" po podrozdziale III.7 dodaje się podrozdział III.8 w brzmieniu: "Podrozdział III.8

W granicach określonych na rysunku zmiany planu w skali 1:2000
Odcinek trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża

§ 62a. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:R, RZ, W i Nustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, w tym:R- grunty orne,Rz- łąki i pastwiska,W- rowy,N- nieużytki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych § 7a;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych § 7a;

3) zakaz zalesiania terenów;

4) dopuszcza się wycinkę istniejących zadrzewień w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanej linii 400 kV, na podstawie przepisów odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizację:

a) dróg wewnętrznych, niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

b) urządzeń melioracji.

§ 62b. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolemWSustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych § 7a;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych § 7a.

§ 62c. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolemZL/TLustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych § 7a;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych § 7a;

3) dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii 400 kV w granicach jej pasa technologicznego;

4) 4) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych - gospodarczych związanych z gospodarką leśną oraz niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej. ";

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 6. Uchyla się ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" uchwalonego uchwałą Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 33 poz. 343 z dnia 08 lutego 2008 r.) w części objętej ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XXVII/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, i z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Piątnica postanawia, co następuje:

1) po okresie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wniesiono jedną uwagę dotyczącą działki Nr 113 położonej na terenie wsi Rakowo-Czachy,

2) Wójt Gminy Piątnica w dniu 19 marca 2013 r. rozpatrzył powyższą uwagę,

3) uwaga nie została uwzględniona z następujących powodów:

a) planowana budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Ełk - Łomża jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

b) działka Nr 113 położona jest w pobliżu granicy z sąsiednią gminą Łomża i jej przebieg musi pokrywać się z przebiegiem przez teren tej gminy,

c) pod oddziaływaniem inwestycji znajduje się tylko część działki Nr 113, natomiast pozostała część nieruchomości będzie mogła być zabudowana w sposób określony w planie tak jak przed zmianą planu,

d) wszystkie koszty związane z realizacją tej linii ponosi inwestor, w tym koszty związane wykupem bądź odszkodowaniem za obniżenie wartości nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129/XXVII/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisywanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Piątnica oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, i z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Piątnica postanawia, co następuje:

1) w granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) projektowana inwestycja - linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk - Łomża jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z jej realizacją ponosi inwestor (w tym koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługi technicznej).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXVII/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe