Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/181/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 i poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 77 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/173/13 Rady Miasta Siemiatycze z 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt.11 otrzymuje brzmienie:

MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu powstałe na skutek korzystania niezgodnego z niniejszym regulaminem.";

2) pkt.12 otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe