Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/141/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 maja 2013r.

uchwała o zmianie uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm. z 2013r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/112/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012r. o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły.

3. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:

a) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) akceptowalne formaty załączników to:DOC, RTF, ODT;GIF, TIF, BMP, JPG;PDF.

2) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3MB.

3) deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte.

4. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej http://www.jaswily.pl .

5. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

",

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe