Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/224/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm)uchwala się,co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Wyznacza się jako inkasenta do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakład Komunalny w Radziłowie, z siedzibą przy ul.Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

3. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez właścicieli nieruchomości:

1) w kasie Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów;

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłóww BS w Jedwabnem Oddział Radziłów ul. Karwowska 13, 19-213 Radziłów,nr rachunku21 8752 1016 0260 0114 2000 0010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe