Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1799, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92,poz. 753, Nr 157,poz.1241, z 2010 Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł i dokonuje się przeniesienia na kwotę 1 372 003 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika ,, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 65 827 062 zł,

- dochody bieżące - 54 910 390 zł,

- dochody majątkowe - 10 916 672 zł;

2) wydatki ogółem: 66 407 696 zł,

- wydatki bieżące - 53 775 366 zł,

- wydatki majątkowe - 12 632 330 zł;

3) deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 580 634 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz ŁabieniecZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/166/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 750 rozdz. 75019 - Rady powiatów - zwiększenia dochodów o kwotę 500 zł dokonano w związku z otrzymaniem kosztów zastępstwa procesowego.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększenie wydatków o kwotę 200 zł przeznacza się na zakup 1000 sztuk oznaczników do cechowania drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Nadleśnictwa Supraśl.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły zawodowe specjalne - dokonano zwiększenia w planie wydatków kwoty dotacji o 689 zł (kwota z przeniesienia)dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - dokonano zwiększenia w planie wydatków kwoty dotacji o 56 600 zł (kwota z przeniesienia) dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł (kwota 2 200 zł z przeniesienia) przeznacza się na dofinansowanie zakupu mat do zajęć z zakresu samoobrony i interwencji prowadzonych we wszystkich klasach mundurowych oraz zajęć pozalekcyjnych taekwon-do w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz kwotę 7 921 zł (kwota z przeniesienia) przeznacza się na zwiększenie dotacji, w tym:

? kwota 4 817 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

? kwota 3 104 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - przeniesienia na kwotę 1 019 437 zł dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi aneksami do porozumień z miastem Białystok.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - dokonano zwiększenia w planie wydatków kwoty dotacji o 744 zł (kwota z przeniesienia) dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę 40 000 zł (kwota z przeniesienia) dokonano w celu dofinansowania remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - dokonano zwiększenia w planie wydatków kwoty dotacji o 234 412 zł (kwota z przeniesienia) dla w Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł (kwota z przeniesienia) przeznacza się na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe