Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/203/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) Rada Miejska w Augustowie po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/182/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1726) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Augustowa stosować należy:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów (L);

3) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L);

4) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (L);

5) pojemniki na odpady o pojemności 140 litrów (L);

6) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L);

7) pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L);

8) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L);

9) pojemniki KP 7 o pojemności 7000 L (7 m3);

10) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności 1100L;

11) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności do 100 L;

12) pojemniki na odpady zielone biodegradowalne, o pojemności 140 L i 240 L;

13) worki o minimalnej pojemności 500 L wykonane z tkaniny foliowej lub nie foliowej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) kosze uliczne o pojemności od 40 L do 100 L.

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: " 8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, opróżniane 2 razy w miesiącu lub poprzez osobisty dowóz do PSZOK, co najmniej 1 na nieruchomość o minimalnej pojemność 140 L.

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

Komunalne odpady zmieszane

2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb

Co najmniej1 raz na dwa tygodnie

z uwzględnieniem potrzeb

szkło

1 raz na miesiąc

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb

1 raz w miesiącu

Papier, opakowania wielomateriałowe

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb

1 raz w miesiącu

Tworzywa sztuczne

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb

1 raz w miesiącu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK lub dostarczenie do punktów określonych w § 10 ust. 2 pkt. 9 lit. a

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK lub dostarczenie do punktów określonych w § 10 ust. 2 pkt. 9 lit. a

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy

Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory

Osobisty dowóz do PSZOK lub dostarczenie do punktów określonych w § 10 ust. 2 pkt. 8 lit. a, b, c, d

Osobisty dowóz do PSZOK lub dostarczenie do punktów określonych w § 10 ust. 2 pkt. 8 lit. a, b, c, d

Komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji

2 razy w miesiącu lub osobisty dowóz do PSZOK

1 raz w miesiącu lub osobisty dowóz do PSZOK

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy

lub osobisty dowóz do PSZOK

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy

lub osobisty dowóz do PSZOK

Metale wielkogabarytowe

Metale drobne

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK

1 raz na 2 miesiące

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców)

lub osobisty dowóz do PSZOK

1 raz na 2 miesiące

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy

1 raz na 2 miesiące

3) w § 10 ust. 2:

a) pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

" 5) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję na chodniku w sposób umożliwiający przejście pieszym lub przy pergolach śmietnikowych, w przeddzień lub w dniu zorganizowanego odbioru lub osobisty dowóz przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

" 6) wystawienie odpadów z metali wielkogabarytowych przed posesję na chodniku w sposób umożliwiający przejście pieszym lub przy pergolach śmietnikowych, w przeddzień lub w dniu zorganizowanego odbioru lub osobisty dowóz przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

b) w pkt. 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przeterminowanych leków, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

w pkt. 9 lit. b, otrzymuje brzmienie:

" b) wystawienie przed posesję na chodniku w sposób umożliwiający przejście pieszym lub przy pergolach śmietnikowych, w przeddzień lub w dniu zorganizowanego odbioru;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe