Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/390/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 818.501 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.605 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.431.021 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 663.125 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 305.250.725 zł, w tym:

a) bieżących 268.216.299 zł,

b) majątkowych 37.034.426 zł;

2) plan po stronie wydatków 314.071.243 zł, w tym:

a) bieżących 255.559.462 zł,

b) majątkowych 58.511.781 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 D jst do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20D%20jst.pdf


Załącznik Nr 1D raz do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1D%20raz.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2jst do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2jst.pdf


Załącznik Nr 2 W raz do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2%20W%20raz.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)";

2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego;

3) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami Szypliszki i Filipów na naukę dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, gminami Filipów, Gołdap i powiatem gołdapskim na naukę religii oraz realizacją projektów przez Zespół Szkół Technicznych pn."Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość" i "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia";

4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniem zawartym z gminą Filipów na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z realizacją projektu pn."II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym";

2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)";

3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zakup sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego;

5) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami omówionymi w § 1 na naukę dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz naukę religii i realizacją projektów przez Zespół Szkół Technicznych;

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zajęć związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zgodnie z zawartymi porozumieniami;

8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na rozbudowę bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny oraz dokumentację przyszłościową;

9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;

10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie boiska Orlik w Zespole Szkół nr 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe