Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/138/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/ 113/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013r. poz.21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/113/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 544), wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 otrzymuje brzmienie: "§3. O płata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana do rąk inkasenta, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka . "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe