Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/323/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Sokółka udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz 1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887 i z 2012 r. Nr 567) związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Sokółka posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Sokółka;

3) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216);

4) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236).

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. Gmina Sokółka może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:

1) upoważnia się Burmistrza Sokółki do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowanie udziałów, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Sokółka na dany rok;

2) upoważnia się Burmistrza Sokółki do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych (aportów), w postaci aktywów posiadających zgodnie z przepisami prawa zdolność aportową, w zamian za obejmowane udziały. Jeżeli wartośc wkładu niepieniężnego przekracza 0,5% planowanych dochodów ogólnych Gminy Sokółka w danym roku, określonych w budżecie Gminy, do wniesienia wkładu niepieniężnego wymagana jest odrębna uchwała Rady Miejskiej.

2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki w której Gmina Sokółka nie posiada udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zbywania udziałów należących do Gminy Sokółka zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Sokółka, w tym udziałow spółki, w których Gmina Sokółka jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Sokółce.

3. Zbycie udziałów w liczbie powodującej utratę przez Gminę Sokółka statusu większościowego udziałowca wymaga powzięcia odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

4. Zbycie innej liczby udziałów niż określona w ust. 2 i 3 nie wymaga powzięcia odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Sokółce i następuje po podjęciu Zarządzenia Burmistrza Sokółki w tej sprawie.

5. Przed rozpoczęciem procedury zmierzającej do zbycia udziałów, Burmistrz Sokółki przedstawia, właściwej Komisji Rady Miejskiej Sokółki, informację o planowanym zbyciu udziałów obejmującą w szczególności tryb i planowany do zbycia pakiet udziałów.

§ 6. 1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

4) aukcji ogłoszonej publicznie,

- określonych w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.

3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

§ 7. 1. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do wyrażania zgody na dobrowolne umorzenie udziałów jako wspólnika lub akcjonariusza. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Sokółce.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe