Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/145/09 Rady Gminy w Wąsoszu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 39 poz. 703) i uchwała Nr XX/122/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/2013
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jednolity- Dz. U. z 2013 r. poz.182),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 nr 231, poz.1375 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz.1228 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013, poz. 135 z późn. zm.),

12) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Wąsosz realizującą zadania pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Wąsosz.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Wąsoszu przy Placu Rzędziana 8.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem, numerem telefonu i faxu.

4. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem OPS.

§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie, wchodzące w zakres pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Zadania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych Gminie, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazywanymi przez wojewodę.

2. W zakresie zadań własnych Gminy, Ośrodek kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Wąsosz.

§ 7. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) ocena zasobów pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

12) dożywianie dzieci,

13) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,

15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

17) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 8. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 9. Do zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną,

2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 10. Ośrodek Pomocy Społecznej jest:

1) realizatorem pomocy społecznej,

2) realizatorem świadczeń rodzinnych,

3) realizatorem zaliczki i funduszu alimentacyjnego,

4) realizatorem pomocy materialnej uczniom,

5) realizatorem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6) realizatorem zadań z zakresu ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 11. Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez wyodrębnioną komórkę, należy ustalanie prawa i wypłacanie świadczeń rodzinnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

§ 12. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez:

1) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych "świadczeniami z funduszu alimentacyjnego",

3) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 13. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej uczniom.

§ 14. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności:

1) prowadzi postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

2) realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3) tworzy i prowadzi zespół interdyscyplinarny,

4) Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności poprzez pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 15. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wąsosz, który także ustala jego wynagrodzenie i określa zakres czynności.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka,

2) składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

3) realizuje zadania przypisane ustawą o pomocy społecznej,

4) prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka,

5) zatrudnia i zwalnia pracowników.

§ 16. 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik Ośrodka,

2) główny księgowy,

3) pracownicy socjalni,

4) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych,

5) opiekunki środowiskowe,

6) asystent rodziny.

§ 17. 1. Wójt Gminy Wąsosz udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości Gminy z zakresu pomocy społecznej oraz może upoważnić do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 18. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Radę Gminy.

3. Ośrodek dysponuje własnym kontem w Banku, na który przekazywane są środki finansowe na zadania własne i zlecone.

§ 19. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie,

2) z budżetu Gminy w zakresie zadań własnych.

§ 20. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 21. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 22. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy Wąsosz.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe