Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/174/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 20 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz.391, z 2013., poz. 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/140/2012 roku Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: " za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku".

2) W § 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: " za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku."

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się w drodze inkasa, w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nurzec-Stacja."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe