Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/232/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1462B Barszczewo - droga 686 do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego, Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową Nr 1462B Barszczewo - droga 686 oznaczonej nr ewid. 127/2, obręb 3 Barszczewo gmina Michałowo.

2. Przebieg drogi przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizacja niniejszej uchwały uzależniona jest od podjęcia uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1462B Barszczewo - droga 686 wymienionej w § 1 ust. 1 w terminie do dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/232/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 20 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe