Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/535/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/486/13 Rady Miasta Białystok z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2- 28,50 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2do 80,00 m2- 52,50 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2- 67,50 zł;

4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2- 19,00 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2do 80,00 m2- 35,00 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2- 45,00 zł;";

2) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 17,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 25,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3do 0,12 m3,

c) 36,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3do 0,24 m3,

d) 108,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3do 0,70 m3,

e) 170,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3do 1,10 m3,

f) 509,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3do 3,00 m3,

g) 848,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3do 5,00 m3,

h) 1 188,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3do 7,00 m3,

i) 1 697,20 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3do 10,00 m3,

j) 2 036,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

k) 2 376,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

l) 2 715,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3do 16,00 m3,

m) 2 912,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

n) 3 319,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

o) 4 008,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 11,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 17,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3do 0,12 m3,

c) 24,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3do 0,24 m3,

d) 72,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3do 0,70 m3,

e) 113,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3do 1,10 m3,

f) 339,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3do 3,00 m3,

g) 565,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3do 5,00 m3,

h) 792,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3do 7,00 m3,

i) 1 131,50 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3do 10,00 m3,

j) 1 357,70 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

k) 1 584,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

l) 1 810,40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3do 16,00 m3,

m) 1 941,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3do 12,00 m3,

n) 2 213,10 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3do 14,00 m3,

o) 2 672,60 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe