Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/233/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4179) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,";

2) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

naprawa, konserwacja i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe