Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/155/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jasionówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć

1.

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach
2. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi

26

18

2.

Nauczyciele przedmiotów w różnym wymiarze godzin:
- 1 etatu wychowawcy świetlicy i 1 etatu pedagoga szkolnego;
- 1 etatu pedagoga szkolnego i 1 etatu nauczyciela;
- 1 etatu wychowawcy świetlicy i 1 etatu nauczyciela;
- 1 etatu nauczyciela bibliotekarza szkolnego i 1 etatu nauczyciela;
- 1 etatu nauczyciela bibliotekarza szkolnego i 1 etatu wychowawcy świetlicy;
- 1 etatu nauczyciela bibliotekarza szkolnego i 1 etatu pedagoga szkolnego.


26
22
22
24
28
28

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jasionówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe