Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/136/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321; z 2012 r. poz. 472, 965, 1256, 1445) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zalicza się do kategorii dróg gminnych następującą drogę:

1) droga Nr 1754B - Hornowszczyzna - Pokaniewo.

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przebiegu drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/13
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe