Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 344/XL/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594) oraz art. 12 pkt. 10a, w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r poz.595) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad ich udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 177/XXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 119, poz. 1245 z późń.zm.), wprowadza się następującą zmianę:

§ 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wnioski składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Farna 1 w następujących terminach: stypendia naukowe do 15 lipca danego roku, stypendia sportowe do 5 września danego roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe