Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 351/13 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 22 681,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 31 112,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 431,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 73 493 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 239 821,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 326 841,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 900 138,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta


mgr Przemysław Chyliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 232,00

19 681,00

33 913,00

80195

Pozostała działalność

14 232,00

19 681,00

33 913,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

19 681,00

19 681,00

Razem:

47 509,00

19 681,00

67 190,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

2 000,00

3 000,00

5 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00

3 000,00

5 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 000,00

3 000,00

5 000,00

Razem:

66 584 380,00

3 000,00

66 587 380,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

Rodzaj: porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 232,00

19 681,00

33 913,00

80195

Pozostała działalność

14 232,00

19 681,00

33 913,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 232,00

19 681,00

33 913,00

Razem:

47 509,00

19 681,00

67 190,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 036 312,00

0,00

5 036 312,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 062 390,00

0,00

4 062 390,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

455 429,00

601,00

456 030,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

64 642,00

- 4 258,00

60 384,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 940,00

3 657,00

22 597,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

166 543,00

0,00

166 543,00

4173

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

525,00

525,00

4174

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

225,00

225,00

4214

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

23,00

23,00

4303

Zakup usług pozostałych

33 491,00

- 525,00

32 966,00

4304

Zakup usług pozostałych

12 234,00

- 248,00

11 986,00

801

Oświata i wychowanie

24 780 126,00

0,00

24 780 126,00

80104

Przedszkola

5 420 758,00

0,00

5 420 758,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 601,00

3 400,00

74 001,00

4220

Zakup środków żywności

431 813,00

- 3 400,00

428 413,00

851

Ochrona zdrowia

577 600,00

3 000,00

580 600,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

452 600,00

3 000,00

455 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 696,00

3 000,00

83 696,00

Razem:

67 417 756,00

3 000,00

67 420 756,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 351/13
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę22 681,00 zł (zwiększenie)są następujące:

1) rozdział 80195 § 2310 - na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 457,00 zł oraz tytułem przekazanej dotacji 2 224,00 zł,

2) rozdział 85154 § 2710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 22 681,00zł są następujące:

1) rozdział 80195 § 4440 - na podstawie porozumień z: gminą Grajewo, gminą Radziłów, gminą Rajgród oraz gminą Białą Piską, i Miastem Tarnobrzegiem zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 681,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,

2) rozdział 85154 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi.

§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie8 431,00 złsą następujące:

1) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -1 758,00 zł do § 4170 - 1 500,00 zł i § 4110 - 258,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla lokalizacji progów zwalniających przez pracownika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie,

2) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75023 z § 4120 -2 500,00 zł do § 4170 - 2 157,00 zł i § 4110 - 343,00 zł na wynagrodzenie za doręczanie listów poleconych związanych z postępowaniem administracyjnym odnośnie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez pracowników urzędu zatrudnionych na umowę zlecenie,

3) przesuwa się w rozdz. 75075 z § 4303 do § 4173 kwotę 525,00 zł i z § 4304 do § 4174 kwotę 225,00 zł na wynagrodzenie za usługę tłumacza polsko-węgierskiego na warsztaty szkoleniowe oraz z § 4304 do § 4214 kwotę 23,00 zł na zakup pieczątek w ramach realizacji Projektu "The Quest for Visegrad heritage - Questing" ,

4) w PM Nr 6 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 400,00 zł w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4210 na zakup materiałów do remontów wykonanych w ramach własnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe