Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 39.2013 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2013, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 500 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83 500 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 996 341 zł z tego:

- dochody bieżące 12 625 062

- dochody majątkowe 1 371 279

2) Plan wydatków ogółem 13 398 661 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 858 661

- na wydatki majątkowe 1 540 000

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 597 680 złotych przeznacza się na

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1(załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 39.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 16 lipca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

302 638,00

43 000,00

345 638,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

82 000,00

43 000,00

125 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82 000,00

43 000,00

125 000,00

Razem:

11 807 014,00

43 000,00

11 850 014,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 2 (załącznik nr 2) do Zarządzenia Nr 39.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 16 lipca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

445 900,00

0,00

445 900,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

445 900,00

0,00

445 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

4 000,00

23 000,00

4260

Zakup energii

12 000,00

4 000,00

16 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

48 000,00

- 7 000,00

41 000,00

750

Administracja publiczna

1 673 886,00

0,00

1 673 886,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 482 713,00

- 4 000,00

1 478 713,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

103 713,00

- 4 000,00

99 713,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

0,00

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 500,00

5 500,00

75095

Pozostała działalność

104 173,00

4 000,00

108 173,00

4260

Zakup energii

700,00

4 000,00

4 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

107 460,00

0,00

107 460,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

103 960,00

0,00

103 960,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 700,00

8 000,00

21 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

4430

Różne opłaty i składki

14 459,00

- 6 000,00

8 459,00

801

Oświata i wychowanie

4 811 160,00

0,00

4 811 160,00

80101

Szkoły podstawowe

2 937 461,00

- 2 000,00

2 935 461,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

161 782,00

- 2 000,00

159 782,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

- 2 000,00

0,00

80110

Gimnazja

812 305,00

4 000,00

816 305,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

65 000,00

10 000,00

75 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 100,00

- 2 000,00

14 100,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

2 791,00

- 2 000,00

791,00

851

Ochrona zdrowia

118 113,00

0,00

118 113,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

114 113,00

0,00

114 113,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 013,00

- 10 000,00

55 013,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 500,00

10 000,00

41 500,00

852

Pomoc społeczna

906 238,00

43 000,00

949 238,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

107 000,00

43 000,00

150 000,00

3110

Świadczenia społeczne

107 000,00

43 000,00

150 000,00

Razem:

11 209 334,00

43 000,00

11 252 334,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 16 lipca 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w dz.852 - pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 43 000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na wniosek dyrektora szkoły w Słobódce dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata wychowanie.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe