Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/279/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 908, poz. 1544; z 2013r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela do wysokości liczby godzin określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Dyrektor szkoły, zespołu szkół i przedszkola może być zwolniony w całości z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w przypadku gdy warunki funkcjonowania kierowanej jednostki wymagają znacznego zwiększenia zadań dyrektora, lub w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 3. 1. Zwolnienia z całości obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dokonuje Burmistrz Moniek na wniosek zainteresowanego dyrektora, określając jednoczesnie okres zwolnienia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 dyrektorzy składają razem z projektem arkusza organizacyjnego szkół i placówek.

3. W przypadku zwolnienia z całości obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dyrektor szkoły, zespołu szkół i przedszkola nie może mieć godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/204/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/279/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 2 sierpnia 2013 r.


Lp.


Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar
zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 i więcej oddziałów


20
18

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
- 4 - 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 4 - 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów


12
10
8
6


12
10

3.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 4 oddziałów
- 5 - 6 oddziałów
- 7 - 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły o liczbie:
- 7 - 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


12
10
8
5
3


12
9
7

4.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:
- do 30 wychowanków
- od 31 do 80 wychowanków
- od 81 do 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków


20
16
14
12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe