| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/221/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odleglosci okolo 100 m" , w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 60.000 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 60.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 60.000 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta - Dz. 010 rozdział 01008 § 6050,

b) wykreśla się zadanie pn. Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" - Dz. 750 rozdział 75023 § 6067 i § 6069,

c) dodaje się zadanie pn. "Zakup instrumentu perkusyjnego - marimby dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 23.240 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 23.240 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 23.240 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta - Dz. 801 rozdział 80132 § 6060,

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.830.861 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 61.202.751 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.628.110 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.181.301 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 58.816.651 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.364.650 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 305.900 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/221/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

317 153

81 271

w tym dochody bieżące

0

81 271

w tym dochody majątkowe

317 153

0

A

Dochody na zadania własne

317 153

81 271

w tym dochody bieżące

0

81 271

w tym dochody majątkowe

317 153

0

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

81 271

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

81 271

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

24 234

§ 8510

Wpływy z różnych rozliczeń

0

57 037

Dział 750

Administracja publiczna

317 153

0

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

317 153

0

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

317 153

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/221/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

373 122

137 240

w tym wydatki bieżące

0

54 000

w tym wydatki majątkowe

373 122

83 240

A

Wydatki na zadania własne

373 122

137 240

w tym wydatki bieżące

0

54 000

w tym wydatki majątkowe

373 122

83 240

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

0

60 000

Rozdział 01008

Melioracje wodne

0

60 000

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

60 000

Dział 750

Administracja publiczna

373 122

0

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

373 122

0

§ 6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

317 153

0

§ 6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

55 969

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

23 240

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne

0

23 240

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

23 240

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

54 000

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

4 000

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

4 000

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0

50 000

§ 2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

50 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/221/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

1 847 157

1.

Przychody ze sprzedaży innych papierów warościowych (obligacje komunalne)

§ 931

0

2.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

1 400 000

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

4.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

447 157

Rozchody ogółem:

1 496 717

1.

Spłaty kredytów

§ 992

904 617

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

592 100

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/221/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480

925 307

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 196 446

2

Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480

646 214

2

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650

926 975

3

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

15 100

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

14 900

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810

3 000

6

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

35 000

7

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 000

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

8 000

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

4 500

12

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

32 400

13

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim na prace dotyczące zabytku (Kościół farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat 1783-84 wraz z cmentarzem przykościelnym w obrębie ogrodzenia i dzwonnicą) z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami 17 sztuk okien w Kościele p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim,

50 000

14

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

10 000

15

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

404 000

16

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

6 000

Razem

69 600

1 571 521

926 975

Razem

627 400

1 196 446

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300

300 000

2

Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 80120 § 6300

5 900

Razem

305 900

Razem dotacje bieżące

4 391 942

zwroty dotacji § 2910

20 500

Ogółem dotacje bieżące

4 412 442

zwroty dotacji § 6660

134 271

Razem dotacje majątkowe

440 171

OGÓŁEM

4 986 884

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »