Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/48/13 Zgromadzenia Związku

z dnia 4 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin ,, Kumiałka-Biebrza”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 i 951 oraz z 2013 r. poz.21 i 228 ) oraz § 20 ust.2 pkt 7 statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857 oraz z 2013 r. poz. 32) Zgromadzenie Związku Gmin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/36/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin ,, Kumiałka - Biebrza" (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1894 i poz. 1899), załącznik -"Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin


Stanisław Łodygo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/48/13
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 4 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe