Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/176/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża służebnościami przesyłu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Łomża do obciążnia nieruchomości służebnościami przesyłu i zawierania umów cywilnoprawnych o ustanowienie służebności przesyłu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe