Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/206/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 , z 2013r. poz.228) Rada Gminy Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi, okreslonej jako iloczyn liczby mieszkanców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki okreslonej w § 2 ust.1 lub ust.2.

2. W przpadku odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 5 osób dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi od gospodarstwa domowego według stawki okreslonej w § 2 ust.3 lub ust.4.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1 uchwały w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi, o której mowa w ust.1 uchwały, jeżeli odpady komunlane są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 90,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

4. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 zł. od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/160/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
(Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 roku, poz.146)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe