Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 1z52, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8.941 zł, z tego w:

1) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2330 - przeniesienie dotacji celowej na zakup wyposażenia do OSP z otrzymanej dotacji celowej w ramach porozumienia z Województwem Podlaskim o kwotę 4.000 zł,

2) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 - dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 w ramach funduszy sołeckich na zadania inwestycyjne o kwotę 4.941 zł, ujęta w dochodach bieżących

2. Zwiększa się dochody majątkoweo kwotę 8.941 zł, z tego w:

1) dz. 754, rozdz. 75412 § 6300 pochodzące z dotacji celowych Województwa Podlaskiego na zakup środków trwałych dla jednostek OSP o kwotę 4.000 zł,

2) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6330 - dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 w ramach funduszy sołeckich na zadania inwestycyjne o kwotę 4.941 zł,

3. Zwiększa się dochody bieżące na zadania własne gminy o kwotę 39.477 zł, w tym w:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 6.800 zł, w tym w § 0960 - wpływy ze spadków i darowizn na rzecz gminy o kwotę 1.500 zł oraz w § 0970 - wpływy z przepadku wadium do przetargu o kwotę 5.300 zł,

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat o kwotę 500 zł,

3) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 21.528 zł, w tym w rozdz. 80103 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne dotyczące utrzymania oddziałów przedszkolnych o kwotę 9.936 zł i w rozdz. 80106 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie klubów przedszkolaka o kwotę 11.592 zł,

4) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 - dotacja celowa na zadania własne realizowane w całości z budżetu państwa, dotyczące sfinansowania zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" o kwotę 10.649 zł

4. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne gminy ogółem o kwotę 54.477 zł, z tego:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 - wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 7.300 zł,

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.528 zł, w tym w rozdz. 80103 § 4210 - wydatki na zadania własne dotyczące zakupu wyposażenia oddziałów przedszkolnych o kwotę 9.936 zł, w rozdz. 80106 § 4210 - na zakup wyposażenia do klubów przedszkolaka o kwotę 11.592 zł oraz w rozdz. 80113 § 4270 - wydatki na remont autobusów szkolnych o kwotę 15.000 zł,

4) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 - wydatki na zadania własne realizowane w całości z budżetu państwa, dotyczące zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" o kwotę 10.649 zł

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 złw dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na zakup wyposażenia, stanowiącego środki trwałe do OSP,

6. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne gminy o kwotę 19.000 zł,z tego w:

1) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - wydatki na zakup wyposażenia do OSP o kwotę 4.000 zł,

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80113 § 4210 - wydatki na zakup części i paliwa do autobusów szkolnych o kwotę 15.000 zł

§ 2. W związku ze zmianami wydatków majątkowych, ujętych w § 1 ust. 5 uchwały dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku". Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.340.985,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15.507.362,26 zł

2) dochody majątkowe - 833.623,00 zł

2. Wydatki ogółem - 16.312.833,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.810.833,26 zł

2) wydatki majątkowe - 1.502.000,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 28.152 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 875.892 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - 193.200 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 845.260 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 58.784 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/162/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 września 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

(w złotych)Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja


Rok
rozpoczęcia/ zakończenia


Wartość kosztorys.
zadania


Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2012r.

Środki
wynikające
z planu na
2013r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celowych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE*

Inne źródła, kredyty, pożyczki, dotacja PSP, Woj.Podl. i ZW ZOSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059


2013


866.114


-


866.114


335.192


-


530.922


-

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r.
Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060

2006
2013


383.790


350.000


33.790


33.790


-


-


--

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059


2013


338.127


12.300


325.827


113.907


-


211.920


-


-

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele w ramach dofinansowania ze środków FOGR Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2013


97.170


-


97.170


57.170


40.000


-


-


-

5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II - Administracja samorządowa,
Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059

2013
2014


25.282


-


2.399


2.399


-


-


-


22.883

6. Zakup wyposażenia w środki trwałe


do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele,
Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2013

40.200

-

40.200

10860

-

-

29.340


RAZEM


1.750.683


362.300


1.365.500


553.318


40.000


742.842


29.340


22.883

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe